KRYON Channelingy

říjen 01, 2018

Kryon - Lidská láska

Marketa Selinijana Napsal(a) 

Poselství Kryona přijala Marketa Selinijana dne 01.10.2018

Celý channeling je Kryonem energetizován a během čtení můžeš vnímat vibrace magnetické lásky.

"Buďte pozdraveni, moji milí. S radostí mou vlastní vám přináším další zprávy o aktuálním dění. Přicházím se zprávami z oblasti vibrací, z oblasti pocitů a emocí. Nabízím náhled z vyšší perspektivy na aktuální okamžiky Země.

Jste v procesu proměny. Před mnohými z vás se otevřela nekonečná křižovatka možností a život najednou nabral jiný spád. Nestagnuje, je v chodu a hraje různorodými barvami. Kdo uklízel v duši dříve, ten nyní sklízí dary nekonečna. A že jich je. Vesmír je štědrý a energie ještě víc. A koho úklid v duši čeká, kdo odkládal své vnitřní prozření, ten potýká se nyní se svou vlastní nerozhodností a plácá se ve svých oslabeních. Ty se povětšinou lásky a strachu z ní týkají. Vždyť vše na Zemi se touží láskou stát, a co vibračně lásce neodpovídá, tomu dávají jen lidé sílu a pomyslná křídla. Víc než kdy jindy tedy posiluje to, co lásce neodpovídá. A posilují to ti, kteří ve vlastní lásce stagnují. Uvízli v namlouvání si toho, co láska je, žijí ve svém vlastním omezení, ve své kleci iluzí, ve které však nejsou spokojeni. Láska však touží být prožívána a ta pravá láska není svázána žádnými omezeními. V ní existuje jen zář a spokojenost se svým vlastním Já. A tyto základy dávají možnost lásku na úrovni partnerství prožívat. Lidská láska je mistrovským uměním a je tou nejkrásnější zkušeností, kterou může duše při inkarnaci na Zemi zažívat.

Dřív byla lidská láska jistým způsobem omezená. Díky zhuštěným vibracím nebylo možné lidskou lásku niterně prožívat. Byl to povrchový cit, který procházel pouze k obalu srdce člověka. A to povětšinou nestačilo k uspokojení a člověk hledal lásku dál nebo se stávající lásku snažil prohloubit a dostat ji do svého nitra. Proto byla lidská láska, v minulosti prožívaná, často doprovázena sliby a vlastními přísahami o tom, že konkrétní láska je věčná, trvá navěky a bez přerušení. Tyto sliby a zaslíbení měly zaručit to, že se lidská láska prohloubí a zůstane zachována. Docházelo k rituálům lásky, docházelo k násilnému pronikání do energetického obalu srdce člověka, a lidské svazky se spojovaly pevným poutem, které odolá času a magii věků. Speciálně školené kněžky a kněží, kteří tyto rituály vykonávali, neuvažovali o tom, jaké následky to pro duši nese. Jejich úmysly byly krátkozraké a vykonávali vše v dobré víře, slepě. Když byl spleten svazek z povrchové lásky dvou lidí, bez vedlejších úmyslů a v čistotě aktuálního okamžiku možného prožívání lásky, pak se prohloubení lásky do srdcí přítomných událo snadno a s velikou oslavou z pohledu energie. Obecně se dá říct, že se tímto posvěcením svazku ukotvilo štěstí vztahu a ti dva mohli ve společné lásce spokojeně dožít.

Každý svazek, který je však uzavřen bez časového omezení, platí stále, byť se ony dva konce provazu v následujících inkarnacích znají či nikoli. Když v jakémkoli následujícím životě přišel tímto způsobem spoutaný člověk na to, že má vazbu zaslíbenou k minulosti, mohl se jí poměrně snadno zbavit. To, co v čistých úmyslech vzniká, se dá i snadno rozpojit, pokud je třeba sám sebe osvobodit. Stačí odpojit své srdce od vztahů z minulosti a rozplést, rozvázat svá věčně trvající zaslíbení. Energetické rány se uzdraví a cesta k novému vztahu se připraví. Jen ve stavu celistvého srdce je možné, aby člověk objevil sílu citu lásky a dovedl ji v životě projevit.

V minulosti se však děly věci, které zasahují do přítomnosti a překračují prostor a čas. Jedná se o svazky, které byly v minulosti uzavřeny zištně či nedobrovolně a u nichž vzájemné pouto stále silně trvá. V rituálech, kterými byly tyto svazky protkané, docházelo ke zneužívání sil světla a lásky a tyto vazby jsou pak po staletí neměnné. Jsou tak silné, že jejich hloubka nejde lidskou myslí pochopit, neb pouto, které je zpečetěno rituální krví, není jednoduché zrušit.

Doba vzestupu s sebou nese podpůrnou energii pro řešení nejhlubších témat lidské duše. Nese s sebou odkrývání sebe sama až do nahoty při zrození. Očišťuje se tak vše, co kdysi bylo zneužito a stejně tak se očišťují i svazky, které dnes brání člověku spokojeně a s roztaženými křídly žít. Vzrušující doba, kterou procházíte, odkrývá všechna skrývaná tajemství. Vše, co jsi v minulých inkarnacích, staletích a tisíciletích nevyřešil, před čím jsi utekl, co se ti v rytmech životních cyklů opakuje, to vše jsou dnes impulsy tvé duše k prozření a vyléčení starých zranění. Možná si říkáš, proč? Vždyť karmické zkušenosti byly rozpuštěné. Zde se však nejedná o karmu, ale o tvé vlastní vzpomínky, které jsou stále v jemnohmotné rovině živé. Čas neexistuje a tvá kůže je dnes obalem milionů zkušeností, kde všechny z nich jsou stále aktivní. Tělo člověka je kronikou jeho minulosti. A vezmeš-li v potaz, že fyzické tělo obsahuje pouhou desetinu tvých prožitků, pak zjistíš, jak velký objem s sebou při putování na Zemi neseš. Zápisy v jemnohmotných tělech jsou stejně cenné, jen je okem nevidíš. Působí však stejně, působí se stejnými možnosti a i ty cítíš a na jejich zkušenosti navazuješ.

Současná inkarnace je možnou variantou vyvrcholení všeho, co jsi na Zemi kdy prožíval. A právě proto sis na závěr svých inkarnačních zkušeností nechal svá nejtěžší témata. Obvykle se vztahů a sebelásky týkají. Obvykle jde o zneužívání moci, o odevzdání sám sebe, o spolčování se s těmi, co kdysi na Zemi něco znamenali. Vždy, když se podaří dokončit téma, které má duše staletí rozpracované, vytváří to na Zemi vlnu energie, která popohání Zemi vpřed. Vzestup se tak díky vědomým pracovníkům světla zrychluje a hladce postupuje. Tvé zkušenosti nikdy neovlivnily pouze tebe, ale díky činům a sběru zkušeností, je ve stagnujících tématech obsaženo vždy veliké množství energie. To, když se uvolní, tak právě vlnu světla na Zemi způsobí.

Aktuální fáze vzestupu tedy podporuje narovnávání vibrací srdce a každá duše touží po své vlastní svobodě. Touží žít v lásce, v čistotě svobodného rozvíjení se po boku svého partnera. Touží být otevřena lásce a lidskou láskou žít. Je to přirozená touha každé lidské bytosti. V posledním čase dochází u lidí k narážení na hluboce uložené blokády srdce. Střetávají se se svou vlastní touhou, která vychází z doby, kdy byla láska čistá a převyšovala vše zlé. Vychází z dob, kdy si duše krásu a sílu panenské čistoty lásky pamatuje. Kdy ještě neexistovala žádná kouzla a magie, která by lásku spoutávala a přivazovala k jedné jediné osobě. Dochází k lámání starých pout, dochází k osvobozování toho, co lásce brání. Dochází k uvolňování potenciálu srdce a člověk se může znovu lásky nadechnout.

Když existuje pouto, které vede ze srdce, a jež neodpovídá čistým vibracím kdysi uzavřeného svazku, pak jakákoli snaha o rozvázání pouta s touto osobou vede k vlastní destrukci a sebetrestání. Člověk má pocit, že být bez toho druhého mu rve srdce a přitom ani nemusí ve vztahu spokojený být. Je to program prastarého slibu lásky, který není ani v dnešní době jednoduché zrušit. Onen pár je součástí historie, která se do přítomnosti přenáší a právě tyto svazky jsou pro člověka ty nejtěžší. Vystoupit ze zajetých kolejí a být sám sebou v čistotě svého Já - to je touha duše každého člověka. Neb když ve svobodě sama sebe člověk naváže vztah, pak se to nedá s žádnou dosud prožívanou láskou srovnat. Láska předčí vše, čím člověk dosud žil. Lidská úroveň lásky se prohlubuje a vztah je naplněn, když zůstává ve svém potenciálu otevřen. Je jako fontána, do které, když láska přitéká, tryská gejzírem ven a vodopád lásky kropí Zemi, kropí planetu a proces vzestupu podporuje.

Zaměř se tedy na svou vibraci srdce a prozkoumej, zda tvé srdce láskou nestrádá. Prozkoumej, zda není nějaký tvůj vztah vztahem neuzavřené minulosti. Prozkoumej, zda ve svém vztahu svobodu druhému dáváš. Dáváš mu prostor k jeho rozvoji, raduješ se z toho, když září a svou vlastní cestou kráčí. Podporuješ ho v jeho snech a jsi ve vztahu stejně ceněn. Prozkoumej, zda se bez partnera cítíš méněcenně či nedostatečně oceněn. Naslouchej svému srdci a přestaň si ve svých emocích lhát. Jen ty máš klíč k tomu uzdravit své nitro a máš sílu prolomit ledy, kterými jsi zakryl své emoce ze strachu z prožívání lásky, ze strachu, že ukážeš jiným, že jsi procesu učení a i ty máš slabé stránky, které nemusíš tajit ani obhajovat. Když pochopíš, že život není o soupeření, ale o tom, že jsi každý den moudřejší právě díky prožitým zkušenostem, pak zjistíš, že není důvod obviňovat sám sebe ze své minulosti. A že dokážeš uzavřít svou minulost jednoduše a s galantností nového věku. Neb kde není výčitka, není ani vnitřního posměchu.

A ti co svobodní jsou a mají pocit, že partnera nenajdou, těm stačí se jen lásce znovu otevřít. Možná, že jen zavřeli vrátka za svou minulostí a bojí se vztahu v nových vibracích. Je třeba, aby přestali vztah jakkoli hodnotit. Aby se postavili sami za sebe ve své velikosti a otevřeli své srdce dokořán. Vždyť vzestup planety nejde uskutečnit v jednotlivcích, ale jako skupina. Bez otevřeného srdce se láska srdcí nemůže propojit. Pak vzestup zůstává jen snem a prchavou iluzí.

Dovol si tedy v prvé řadě své srdce osvobodit od minulosti, neb to je to, čím žijí lidé poslední měsíce a prohlub lásku, kterou ve svém srdci nalezneš. Budeš překvapen z toho, jak nádherný je to cit. Budeš překvapen z toho, kolik krásného můžeš s partnerem / s příbuznými / přáteli i cizími lidmi díky lásce zažít. Budeš překvapen, jak silná láska je, a že nic ke svému životu nepotřebuje. Jen nemít masku sám před sebou a nemít z lásky strach. Jen být, dýchat láskou a vědět, že v lásce není nikdo sám.

Lidská láska je dar, který stojí za to sdílet s ostatními. Je to stále se prohlubující cit, kde hloubka prožívání je bez omezení. A čím víc se blíží vrchol vzestupu, tím více se i lidské prožívání lásky prohlubuje. A když partnerství mezi dvěma lidmi končí? Ani zde není třeba smutek mít. Vždyť prožité chvíle stály za ty zkušenosti a jen přišel čas, kdy se společná cesta rozdělí. Není možné udržet loď v klidném proudu, když ji dva odlišné proudy unáší. To jen jedna zkušenost končí a nahrazuje ji jiná tím, že se nová cesta otevírá. Píšeš svou vlastní knihu života a tak buď pyšný na zkušenosti, které jsi prožil. Každá z nich tě posouvá vpřed. A každá z nich se do tvé kroniky duše zapisuje. Byť je i maličká, niterná, možná okem neviditelná.

Žij tedy tím, co ti říká srdce a nehledej ve vztazích to, co tam není. Nehovoř o lásce, ale láskou žij! Právě prožitek ti umožňuje plout v proudu aktuálních vibrací Země. To, co dáváš, se ti vždy vrací zpět, pokud jsi otevřený a připraven přijímat. Otevři tedy své srdce a nežij výčitkami, nežij iluzí, že ti někdo patří či patřit má. Žárlivost je emoce výbušná a čisté lásce neodpovídá. Láska důvěřuje, láska svobodu dává a v této energie se vztah prohlubuje. Povznes svou lásku na lásku svobodnou. Dokážeš milovat, aniž by sis sám sobě ve vztahu něco nalhával. Dovol lásce, aby její hloubka předčila tvé očekávání. Jen jí dovol "být" a v přítomnosti tvého života se projevit.

Láska mění vibrace lidí i vibrace celé planety. Láska prostupuje každou úrovní a v nekonečnosti kruhu vše uzavírá. Láska prochází prostorem a časem a na to pamatuj. Neb když dokážeš čistou lásku prožívat, pak uzdraví se vše, s čím se tvá duše trápila. A trápení patří minulosti, dnes je třeba v radosti žít. Láska je radost a umožňuje člověku jeho potenciál projevit. A o tom je vzestup, moji milí.

S úctou ke tvému světlu, s úctou k síle lásky ve tvém srdci Kryon"

 

 

Po přečtení channelingu se prosím vědomě energeticky uzemni.

Změny textu nejsou dovoleny. Stejně tak není dovoleno text jakkoli zkracovat.

© Marketa Selinijana Stejskalová, http://www.zemeandelu.cz/ www.arantia.cz

Více z této kategorie: Kryon - Tvá spirála světla »