Energie skutečnosti

Marketa Selinijana

Marketa Selinijana

pondělí, 01 říjen 2018 11:23

Kryon - Lidská láska

Poselství Kryona přijala Marketa Selinijana dne 01.10.2018

Celý channeling je Kryonem energetizován a během čtení můžeš vnímat vibrace magnetické lásky.

"Buďte pozdraveni, moji milí. S radostí mou vlastní vám přináším další zprávy o aktuálním dění. Přicházím se zprávami z oblasti vibrací, z oblasti pocitů a emocí. Nabízím náhled z vyšší perspektivy na aktuální okamžiky Země.

Jste v procesu proměny. Před mnohými z vás se otevřela nekonečná křižovatka možností a život najednou nabral jiný spád. Nestagnuje, je v chodu a hraje různorodými barvami. Kdo uklízel v duši dříve, ten nyní sklízí dary nekonečna. A že jich je. Vesmír je štědrý a energie ještě víc. A koho úklid v duši čeká, kdo odkládal své vnitřní prozření, ten potýká se nyní se svou vlastní nerozhodností a plácá se ve svých oslabeních. Ty se povětšinou lásky a strachu z ní týkají. Vždyť vše na Zemi se touží láskou stát, a co vibračně lásce neodpovídá, tomu dávají jen lidé sílu a pomyslná křídla. Víc než kdy jindy tedy posiluje to, co lásce neodpovídá. A posilují to ti, kteří ve vlastní lásce stagnují. Uvízli v namlouvání si toho, co láska je, žijí ve svém vlastním omezení, ve své kleci iluzí, ve které však nejsou spokojeni. Láska však touží být prožívána a ta pravá láska není svázána žádnými omezeními. V ní existuje jen zář a spokojenost se svým vlastním Já. A tyto základy dávají možnost lásku na úrovni partnerství prožívat. Lidská láska je mistrovským uměním a je tou nejkrásnější zkušeností, kterou může duše při inkarnaci na Zemi zažívat.

Dřív byla lidská láska jistým způsobem omezená. Díky zhuštěným vibracím nebylo možné lidskou lásku niterně prožívat. Byl to povrchový cit, který procházel pouze k obalu srdce člověka. A to povětšinou nestačilo k uspokojení a člověk hledal lásku dál nebo se stávající lásku snažil prohloubit a dostat ji do svého nitra. Proto byla lidská láska, v minulosti prožívaná, často doprovázena sliby a vlastními přísahami o tom, že konkrétní láska je věčná, trvá navěky a bez přerušení. Tyto sliby a zaslíbení měly zaručit to, že se lidská láska prohloubí a zůstane zachována. Docházelo k rituálům lásky, docházelo k násilnému pronikání do energetického obalu srdce člověka, a lidské svazky se spojovaly pevným poutem, které odolá času a magii věků. Speciálně školené kněžky a kněží, kteří tyto rituály vykonávali, neuvažovali o tom, jaké následky to pro duši nese. Jejich úmysly byly krátkozraké a vykonávali vše v dobré víře, slepě. Když byl spleten svazek z povrchové lásky dvou lidí, bez vedlejších úmyslů a v čistotě aktuálního okamžiku možného prožívání lásky, pak se prohloubení lásky do srdcí přítomných událo snadno a s velikou oslavou z pohledu energie. Obecně se dá říct, že se tímto posvěcením svazku ukotvilo štěstí vztahu a ti dva mohli ve společné lásce spokojeně dožít.

Každý svazek, který je však uzavřen bez časového omezení, platí stále, byť se ony dva konce provazu v následujících inkarnacích znají či nikoli. Když v jakémkoli následujícím životě přišel tímto způsobem spoutaný člověk na to, že má vazbu zaslíbenou k minulosti, mohl se jí poměrně snadno zbavit. To, co v čistých úmyslech vzniká, se dá i snadno rozpojit, pokud je třeba sám sebe osvobodit. Stačí odpojit své srdce od vztahů z minulosti a rozplést, rozvázat svá věčně trvající zaslíbení. Energetické rány se uzdraví a cesta k novému vztahu se připraví. Jen ve stavu celistvého srdce je možné, aby člověk objevil sílu citu lásky a dovedl ji v životě projevit.

V minulosti se však děly věci, které zasahují do přítomnosti a překračují prostor a čas. Jedná se o svazky, které byly v minulosti uzavřeny zištně či nedobrovolně a u nichž vzájemné pouto stále silně trvá. V rituálech, kterými byly tyto svazky protkané, docházelo ke zneužívání sil světla a lásky a tyto vazby jsou pak po staletí neměnné. Jsou tak silné, že jejich hloubka nejde lidskou myslí pochopit, neb pouto, které je zpečetěno rituální krví, není jednoduché zrušit.

Doba vzestupu s sebou nese podpůrnou energii pro řešení nejhlubších témat lidské duše. Nese s sebou odkrývání sebe sama až do nahoty při zrození. Očišťuje se tak vše, co kdysi bylo zneužito a stejně tak se očišťují i svazky, které dnes brání člověku spokojeně a s roztaženými křídly žít. Vzrušující doba, kterou procházíte, odkrývá všechna skrývaná tajemství. Vše, co jsi v minulých inkarnacích, staletích a tisíciletích nevyřešil, před čím jsi utekl, co se ti v rytmech životních cyklů opakuje, to vše jsou dnes impulsy tvé duše k prozření a vyléčení starých zranění. Možná si říkáš, proč? Vždyť karmické zkušenosti byly rozpuštěné. Zde se však nejedná o karmu, ale o tvé vlastní vzpomínky, které jsou stále v jemnohmotné rovině živé. Čas neexistuje a tvá kůže je dnes obalem milionů zkušeností, kde všechny z nich jsou stále aktivní. Tělo člověka je kronikou jeho minulosti. A vezmeš-li v potaz, že fyzické tělo obsahuje pouhou desetinu tvých prožitků, pak zjistíš, jak velký objem s sebou při putování na Zemi neseš. Zápisy v jemnohmotných tělech jsou stejně cenné, jen je okem nevidíš. Působí však stejně, působí se stejnými možnosti a i ty cítíš a na jejich zkušenosti navazuješ.

Současná inkarnace je možnou variantou vyvrcholení všeho, co jsi na Zemi kdy prožíval. A právě proto sis na závěr svých inkarnačních zkušeností nechal svá nejtěžší témata. Obvykle se vztahů a sebelásky týkají. Obvykle jde o zneužívání moci, o odevzdání sám sebe, o spolčování se s těmi, co kdysi na Zemi něco znamenali. Vždy, když se podaří dokončit téma, které má duše staletí rozpracované, vytváří to na Zemi vlnu energie, která popohání Zemi vpřed. Vzestup se tak díky vědomým pracovníkům světla zrychluje a hladce postupuje. Tvé zkušenosti nikdy neovlivnily pouze tebe, ale díky činům a sběru zkušeností, je ve stagnujících tématech obsaženo vždy veliké množství energie. To, když se uvolní, tak právě vlnu světla na Zemi způsobí.

Aktuální fáze vzestupu tedy podporuje narovnávání vibrací srdce a každá duše touží po své vlastní svobodě. Touží žít v lásce, v čistotě svobodného rozvíjení se po boku svého partnera. Touží být otevřena lásce a lidskou láskou žít. Je to přirozená touha každé lidské bytosti. V posledním čase dochází u lidí k narážení na hluboce uložené blokády srdce. Střetávají se se svou vlastní touhou, která vychází z doby, kdy byla láska čistá a převyšovala vše zlé. Vychází z dob, kdy si duše krásu a sílu panenské čistoty lásky pamatuje. Kdy ještě neexistovala žádná kouzla a magie, která by lásku spoutávala a přivazovala k jedné jediné osobě. Dochází k lámání starých pout, dochází k osvobozování toho, co lásce brání. Dochází k uvolňování potenciálu srdce a člověk se může znovu lásky nadechnout.

Když existuje pouto, které vede ze srdce, a jež neodpovídá čistým vibracím kdysi uzavřeného svazku, pak jakákoli snaha o rozvázání pouta s touto osobou vede k vlastní destrukci a sebetrestání. Člověk má pocit, že být bez toho druhého mu rve srdce a přitom ani nemusí ve vztahu spokojený být. Je to program prastarého slibu lásky, který není ani v dnešní době jednoduché zrušit. Onen pár je součástí historie, která se do přítomnosti přenáší a právě tyto svazky jsou pro člověka ty nejtěžší. Vystoupit ze zajetých kolejí a být sám sebou v čistotě svého Já - to je touha duše každého člověka. Neb když ve svobodě sama sebe člověk naváže vztah, pak se to nedá s žádnou dosud prožívanou láskou srovnat. Láska předčí vše, čím člověk dosud žil. Lidská úroveň lásky se prohlubuje a vztah je naplněn, když zůstává ve svém potenciálu otevřen. Je jako fontána, do které, když láska přitéká, tryská gejzírem ven a vodopád lásky kropí Zemi, kropí planetu a proces vzestupu podporuje.

Zaměř se tedy na svou vibraci srdce a prozkoumej, zda tvé srdce láskou nestrádá. Prozkoumej, zda není nějaký tvůj vztah vztahem neuzavřené minulosti. Prozkoumej, zda ve svém vztahu svobodu druhému dáváš. Dáváš mu prostor k jeho rozvoji, raduješ se z toho, když září a svou vlastní cestou kráčí. Podporuješ ho v jeho snech a jsi ve vztahu stejně ceněn. Prozkoumej, zda se bez partnera cítíš méněcenně či nedostatečně oceněn. Naslouchej svému srdci a přestaň si ve svých emocích lhát. Jen ty máš klíč k tomu uzdravit své nitro a máš sílu prolomit ledy, kterými jsi zakryl své emoce ze strachu z prožívání lásky, ze strachu, že ukážeš jiným, že jsi procesu učení a i ty máš slabé stránky, které nemusíš tajit ani obhajovat. Když pochopíš, že život není o soupeření, ale o tom, že jsi každý den moudřejší právě díky prožitým zkušenostem, pak zjistíš, že není důvod obviňovat sám sebe ze své minulosti. A že dokážeš uzavřít svou minulost jednoduše a s galantností nového věku. Neb kde není výčitka, není ani vnitřního posměchu.

A ti co svobodní jsou a mají pocit, že partnera nenajdou, těm stačí se jen lásce znovu otevřít. Možná, že jen zavřeli vrátka za svou minulostí a bojí se vztahu v nových vibracích. Je třeba, aby přestali vztah jakkoli hodnotit. Aby se postavili sami za sebe ve své velikosti a otevřeli své srdce dokořán. Vždyť vzestup planety nejde uskutečnit v jednotlivcích, ale jako skupina. Bez otevřeného srdce se láska srdcí nemůže propojit. Pak vzestup zůstává jen snem a prchavou iluzí.

Dovol si tedy v prvé řadě své srdce osvobodit od minulosti, neb to je to, čím žijí lidé poslední měsíce a prohlub lásku, kterou ve svém srdci nalezneš. Budeš překvapen z toho, jak nádherný je to cit. Budeš překvapen z toho, kolik krásného můžeš s partnerem / s příbuznými / přáteli i cizími lidmi díky lásce zažít. Budeš překvapen, jak silná láska je, a že nic ke svému životu nepotřebuje. Jen nemít masku sám před sebou a nemít z lásky strach. Jen být, dýchat láskou a vědět, že v lásce není nikdo sám.

Lidská láska je dar, který stojí za to sdílet s ostatními. Je to stále se prohlubující cit, kde hloubka prožívání je bez omezení. A čím víc se blíží vrchol vzestupu, tím více se i lidské prožívání lásky prohlubuje. A když partnerství mezi dvěma lidmi končí? Ani zde není třeba smutek mít. Vždyť prožité chvíle stály za ty zkušenosti a jen přišel čas, kdy se společná cesta rozdělí. Není možné udržet loď v klidném proudu, když ji dva odlišné proudy unáší. To jen jedna zkušenost končí a nahrazuje ji jiná tím, že se nová cesta otevírá. Píšeš svou vlastní knihu života a tak buď pyšný na zkušenosti, které jsi prožil. Každá z nich tě posouvá vpřed. A každá z nich se do tvé kroniky duše zapisuje. Byť je i maličká, niterná, možná okem neviditelná.

Žij tedy tím, co ti říká srdce a nehledej ve vztazích to, co tam není. Nehovoř o lásce, ale láskou žij! Právě prožitek ti umožňuje plout v proudu aktuálních vibrací Země. To, co dáváš, se ti vždy vrací zpět, pokud jsi otevřený a připraven přijímat. Otevři tedy své srdce a nežij výčitkami, nežij iluzí, že ti někdo patří či patřit má. Žárlivost je emoce výbušná a čisté lásce neodpovídá. Láska důvěřuje, láska svobodu dává a v této energie se vztah prohlubuje. Povznes svou lásku na lásku svobodnou. Dokážeš milovat, aniž by sis sám sobě ve vztahu něco nalhával. Dovol lásce, aby její hloubka předčila tvé očekávání. Jen jí dovol "být" a v přítomnosti tvého života se projevit.

Láska mění vibrace lidí i vibrace celé planety. Láska prostupuje každou úrovní a v nekonečnosti kruhu vše uzavírá. Láska prochází prostorem a časem a na to pamatuj. Neb když dokážeš čistou lásku prožívat, pak uzdraví se vše, s čím se tvá duše trápila. A trápení patří minulosti, dnes je třeba v radosti žít. Láska je radost a umožňuje člověku jeho potenciál projevit. A o tom je vzestup, moji milí.

S úctou ke tvému světlu, s úctou k síle lásky ve tvém srdci Kryon"

 

 

Po přečtení channelingu se prosím vědomě energeticky uzemni.

Změny textu nejsou dovoleny. Stejně tak není dovoleno text jakkoli zkracovat.

© Marketa Selinijana Stejskalová, http://www.zemeandelu.cz/ www.arantia.cz

čtvrtek, 20 prosinec 2018 18:33

Fyzické tělo během vzestupu

Také se vám zdá, že vaše fyzické tělo reaguje na podněty zvenčí jinak než dřív? Že vyžaduje důslednější regeneraci? Že tělo již tak snadno neoklamete? Že je tělo zkrátka citlivější a vy se tomu musíte přizpůsobovat?

Naše tělo je totiž součástí vzestupu Země a nelze mu tuto roli odepřít. Jedinou možností, abychom se cítili lépe je, že se svému tělu budeme věnovat a naučíme se slyšet jeho hlas. To je ostatně i cílem toho, proč fyzické tělo máme. Abychom se s ním naučili spolupracovat. Díky spolupráci se nám pak tělo odměňuje silnější imunitou, máme více energie, žijeme kvalitnější delší život a především se cítíme dobře.

Naše tělo zvyšuje vibrace stejně jako Lady Gaia. Když jsme s vibracemi v souladu, pak jsou pro nás dny příjemné. Když však za vibracemi Země zaostáváme, pak nám to tělo dává najevo. Upozorňuje nás nad čím je třeba se zamyslet, a co změnit.  Ukazuje nám cestu být lepšími. Jakékoli oslabení je řečí těla, jak nám něco sdělit. A jelikož je třeba, aby tělo bylo energeticky průchozí, člověk, který se sebou nic vědomě nedělá, se oslabení nevyhne. Je pochopitelně možné to svést např. na věk, na venku poletující viry nebo třeba na dědičnost. Když však přijmeme odpovědnost za své zdraví, začneme na tělo pohlížet jinak a to je první krok k tomu, jak tělu ulehčit a změnit ho k lepšímu.

I když jsme na určité spirituální cestě, tělo nám stále ukazuje, kde jsou naše rezervy a na čem máme pracovat. Vytahuje naše kostlivce ze skříně a ukazuje nám hodně zapouzdřená témata, která jsme v sobě hluboko uchovali nebo se snažíme dělat, že neexistují. Naše tělo nejde obelstít a díky vibracím Země nám ukazuje vše, co je v něm ukryté a s vibracemi to nesouzní.

Máme tedy možnost naslouchat jemným signálům a již tyto jemné signály zmistrovat a nebo to nechat dojít až do silnějších varování těla. Ty jsou však zpravidla fyzicky nepříjemné.

Tělem díky vzestupu prochází stále silnější vibrace. Jsou všude na Zemi a přizpůsobuje se jim každý, i rostliny a zvířata. Zvětšuje se naše biopole, rozšiřuje se počet našich jemnohmotných těl, mění se výška vibrací čaker, orgánů, jejich barvy, prohlubuje se uzemnění. Nic není jako dřív. Můžeme si všimnout, že nám energie funguje v těle jinak, i přenos energií je silnější. Naše myšlenky se zhmotňují velice rychle, všechno nás nutí žít v přítomném okamžiku, a když to dokážeme, pak jsme překvapeni nad tím, jak je život jednoduchý a situace, které přichází, snadno zvládáme.

Naše tělo má možnost mít po mnoha tisících letech takovou výšku vibrací, jakou ještě nemělo. Každý se na Zemi již nyní pohybuje ve vyšších vibracích než kdy fyzicky měl, i když se to možná podle myšlení jedince nezdá. Ale zde není na místě žádné hodnocení. Pochopitelně mezi lidmi existují vibrační rozdíly, avšak ani ty nejsou v nahlížení na tělo člověka důležité. Je dobré si jen uvědomit, že právě v této době je tělo vystaveno daleko větším zdravotním výzvám než vůbec kdy v minulosti mělo. Vše, co je rozpracované, si žádá dokončení. Vše, co je blokující, si žádá uvolnění. Fyzické tělo dokáže věci, které ani neumíme vyjádřit nebo ještě nemají pojmenování, a čím víc je tělo čisté a energeticky průchozí, tím víc možností se před námi objevuje.


Život ve fyzickém těle v době vzestupu je mimořádná příležitost jak poznat sám sebe až do těch nejmenších detailů. Je to zážitek, na který bude duše dlouho vzpomínat. Dlouho si to přála zažít.

Vnímej své tělo jako dar a snaž se sám sobě ulehčit život na Zemi tím, že si uvědomuješ, jak se sebou vše souvisí, a každý den tělu pomáháš, aby se mu dařilo lépe. Tělo se ti za to bohatě odmění.

čtvrtek, 20 prosinec 2018 18:09

Malé změny ve velké společnosti

Všimli jste si jedné věci?

Že se v naší společnosti začínají objevovat indigoví a zlatí lidé, jež spojuje jedna věc - energie Nové doby? Jsou to lidé velice úspěšní a přesto skromní. S ryzí energií srdce a otevřeností. Tito lidé se většinou snaží o lepší svět a to způsobem, který je jim blízký.

Nevyvyšují se, nežijí v pýše ani egu, tiše podporují ostatní, nezajímají je pozlátka hmotného světa a jejich jména častokrát ani neznáme. Známé jsou nám jen finální produkty, které za jejich snahou stojí. Jejich vlastní sláva pro ně není důležitá. Důležité pro ně je poselství, které přináší světu. Tito lidé se snaží žít v souladu s přírodou a tvořit v souladu s přírodou.

Mnohdy ještě nejsou plně probuzeni a přesto již dávno konají to, pro co se na Zemi narodili.

Většinou je vpřed žene neustálá touha poznání, a tak, když mohou, cestují a poznávají krajiny, které jsou jim energeticky blízké. Tím se zároveň podílí na veliké energetické změně na Zemi, neboť s sebou zpět domů přiváží střípky energie, kterou jinde "neviditelně" načerpali. Tuto energii propojují se svou životní silou a to jim pak umožňuje nevzdávat se a tvořit dál.

V silně dualitních krajinách, jako je ČR a SR je velmi těžké oddat se svobodné energii, pokud člověk není ve své touze velice vytrvalý a s podporou okolí. A tak je cestování pro tyto lidi balzámem a zároveň léčbou, a právě na cestách se setkávají se svou největší inspirací. A tu pak snadno přenáší i do míst ve své vlasti, kde je energie ještě hustá.

O to větší dík jim patří, protože bez nich by byly tyto země stále zeměmi trvajícími na svém utrpení minulosti.
Tito lidé jsou větrem v plachtách vnitřních států Evropy do Nové energie.
Jsou to praví poslové světla, ačkoli třebas ani neví, že světlo šíří.

Poznáte je podle stále dobré nálady, entuziasmu, veselých očí a otevřeného srdce.

Jejich posláním je často zdravý životní styl, harmonie člověka a všeho živého, hudba, návrat ke zdraví prostřednictvím přírodních směrů léčby, ochrana bytostí, které neumí hovořit lidskou řečí a tudíž obhajovat svá práva na život (nejen zvířata, ale i bytosti jiných říší), ochrana krajiny, objevy chránící planetu Zemi proti znečišťování.

Nejsou to žádní fanatici ve svém oboru působnosti, ale chápou, že každý má svůj bod rozvoje a svůj vlastní směr. Nikomu svůj směr nenutí, ani ho nepřesvědčují, že jejich směr je ten nejlepší. Dávají svobodu všem kolem sebe. Neuznávají autority. Neb největší autoritou jsou pro sebe oni sami. A žijí v přesvědčení, že všichni jsou si rovni. Svou modrost neprezentují jako něco mimořádného, ale něco, co má k dispozici každý.

Zkrátka jsou to lidé, kteří vám do života mohou vnést mnoho inspirace a navést vás na cestu svého osobního růstu. Stačí jen sledovat odvahu, kterou kráčí vpřed a inspirovat se jejich vnitřní silou. Neboť každý přišel na Zemi se svým vlastním dědictvím a potenciálem, jen ho častokráte takový člověk hledá ve stínu jiných a tam ho nikdy nemůže naleznout. 

Určitě máš i nositele pochodně Nové doby ve svém okolí.

Spousta podnikání mladých lidí je vedena právě touto vnitřní touhou a pak je v krátkém čase nadmíru úspěšná. Protože když člověk skutečně z hloubky duše koná to, co konat má a ne to, co chce konat ego, pak to vždy v poměrně krátkém čase přináší rozsáhlé výsledky. A takových projektů se v současné době objevuje čím dál víc. Jsem za ně vděčná. Sleduji veřejně známé i neznámé tváře a fandím všem, kteří se rozhodli jít cestou "vnitřního bojovníka" a ukázat i v dualitě své vlastní světlo navenek a zazářit. Bez boje, ale v míru a harmonii všech bytostí na Zemi.

Strana 10 z 10